Zimna wojna

Zimna wojna cz. 1

Zimną wojną nazywany jest okres po drugiej wojnie światowej aż do przemian ustrojowych w Europie Wschodniej i rozpadu Związku Radzieckiego. Czas ten charakteryzował się znacznym napięciem między dwoma mocarstwami i ich sojusznikami oraz satelitami, nie przekraczającym jednak czerwonej linii otwartego konfliktu między USA i ZSRR. Po raz pierwszy pojęcia „zimna wojna” użył Herbert Bayard Swope, układając tekst przemówienia wygłoszonego w 1947 r. przez Bernada Barucha, doradcę prezydenta USA. Termin ten spopularyzował amerykański dziennikarz i pisarz Walter Lippmann w swoich książkach i artykułach, odnoszących się do polityki USA. Zimna wojna przechodziła przez różne fazy – czas względnego spokoju przeplatał się z okresami bliskimi konfrontacji zbrojnej.

2014-11-26_225

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Związek Radziecki zaczął umacniać swoją pozycję w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadzając w nich z pomocą podległych mu partii podporządkowane sobie władze, wspierając ruchy komunistyczne na zachodzie Europy, a także intensywnie działając na terenie Turcji, Iranu i Grecji. Proces ten został zauważony w mocarstwach anglosaskich, co wyraźnie wyartykułował brytyjski premier Winston Churchill, który podczas przemówienia w Fulton w marcu 1946 r. mówił o „żelaznej kurtynie”, która przedzieliła kontynent europejski. Niebezpieczeństwo dalszej ekspansji radzieckiej dostrzegał również prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman, który ogłosił w marcu 1947 r. doktrynę powstrzymywania wszystkimi dostępnymi środkami „postępu komunizmu poza terytoria wyzwolone przez ZSRR”. W reakcji na to ZSRR oraz podporządkowane mu państwa na jesieni 1947 r. powołały Buro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominform), którego rolą była koordynacja działań partii komunistycznych. Kolejny krok do podziału na dwa rywalizujące bloki nastąpił, gdy pod sowieckim naciskiem państwa Europy Środkowo-Wschodniej odrzuciły tzw. plan Marshalla, amerykańską akcję pomocową dla zrujnowanych przez II wojnę światową krajów.

Miejscem zapalnym pierwszych lat zimnej wojny, w którym blisko było do realnej konfrontacji, stały się podzielone przez USA, Francję, Wielką Brytanię i Związek Radziecki na cztery strefy okupacyjne Niemcy. W obliczu przeprowadzonego przez pierwsze trzy kraje zjednoczenia znajdujących się pod ich kontrolą terenów i wprowadzenia tam jednej waluty, wojska radzieckie zablokowały w czerwcu 1948 r. dostawy żywności do części Berlina administrowanej przez aliantów. W odpowiedzi zorganizowano most powietrzny, którym przez prawie rok przerzucano zaopatrzenie dla stojącego w obliczu głodu miasta. Ugruntowało to podział Niemiec na część zachodnią i wschodnią, co znalazło wyraz w powołaniu w 1949 r. dwóch państw niemieckich: demokratycznej Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Bonn i komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej ze stolicą w Berlinie Wschodnim.

 

W tym samym roku państwa zachodnioeuropejskie wraz z Kanadą i USA, świadome narastającego zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego, powołały Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

2014-11-26_227

Analogiczna do niemieckiej sytuacja wytworzyła się na Półwyspie Koreańskim, podzielonym między komunistyczną Koreę Północną a Koreę Południową. Kim Ir Sen, świadomy, że ZSRR weszło w 1949 r. w posiadanie bomby atomowej, a w Chinach do władzy doszli komuniści, wydał w czerwcu 1950 r. rozkaz ataku na południowego sąsiada. Na polu walki zmierzyły się wojska południowokoreańskie i sojusznicze oddziały pod egidą ONZ, na czele z armią amerykańską, i wojska północnokoreańskie, wspierane przez „ochotników” z komunistycznych Chin. W efekcie wojny, zakończonej zawieszeniem broni w lipcu 1953 r., doszło do straszliwych zniszczeń na całym półwyspie i zakonserwowany został trwający do dziś podział na dwa wrogie państwa koreańskie.

Pewne złagodzenie zimnej wojny nastąpiło po śmierci sowieckiego dyktatora Józefa Stalina w marcu 1953 r. Wprawdzie władze ZSRR nie pozwalały na powstanie żadnej wyrwy w swojej strefie wpływów, tłumiąc z użyciem wojska robotnicze protesty w Niemczech Wschodnich w czerwcu 1953 r. czy wprowadzając do wyposażenia armii bombę wodorową, ale po raz pierwszy od lat usiadły do stołu negocjacyjnego z przedstawicielami Zachodu. Udało się dzięki temu w ciągu kolejnych lat m.in. zakończyć okupację Austrii, doprowadzić do zawieszenia broni w krajach Azji Południowo-Wschodniej i doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych ZSRR z Japonią i RFN.

W 1955 r. sformalizowano sojusz wojskowy między Związkiem Radzieckim i jego satelitami, który powstał w reakcji na wejście RFN do NATO. Utworzony wówczas Układ Warszawski i działająca od 1949 r. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej stały się narzędziami zarówno wojskowej, jak i ekonomicznej kontroli ZSRR w krajach bloku wschodniego.

W 1956 r. doszło do kolejnej sytuacji konfliktowej – wojska radzieckie interweniowały na Węgrzech, a połączone siły izraelsko-francusko-brytyjskie wkroczyły na terytorium Egiptu. W styczniu 1957 r. wygłoszone zostało orędzie prezydenta USA, będące podstawą tzw. doktryny Eisenhowera, zakładającej powstrzymanie – nawet z użyciem sił zbrojnych – wpływów komunistów na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Share:

Zimna wojna cz. 2

Next article

Change font size

Choose one of three font sizes.

Change site contrast.

Change the background color and font color on the page.

Change the language

Change the language

Polski Polski English English